Lydnad

Här visar Tlaloc vad  man skall kunna om man vill delta i ett lydnadsprov i nybörjarklassen.

1.Tillgänglighet


 

Hunden och dess förare hänvisas en plats i raden av ekipage. Hunden hålls kopplad, antingen sittande eller stående på förarens vänstra sida. Domaren går fram till hunden och bekantar sig med den genom att bl.a vidröra den.

Om hunden hoppar, leker eller undviker kontakt får den sämre betyg. Hunden diskvalificeras i detta moment ifall den visar tydlig rädsla eller skygghet och inte låter sig vidröras. Hunden avstängs från provet om den biter eller försöker bita domaren eller föraren eller någon annan part eller ifall den visar helt okontrollerad (panikartad) rädsla.

Koefficient 1, maximipoäng:10
 

2. Platsliggande
Hundarna placeras på ca 3 meters avstånd från varandra. Förarna kommenderar ”ligg” och avlägsnar sig till anvisad plats ca. 20 m. från hundarna. Hundarna skall ligga kvar i färdriktning med båda armbågarna i marken


  

Då tiden är ute (ca. 2 min) återvänder föraren till hundens vänstra sida och ber den inta grundposition. Tiden för utförandet börjar då föraren står på angivet avstånd från hunden, med ansiktet vänt mot hunden. Bedömningen börjar då föraren kommenderar hunden ”ligg”, och avslutas då hunden intagit grundpositionen.

Hundens liggställning och frontriktning påverkar bedömningen. Hunden får ha huvudet mellan framtassarna, men om hunden ligger på sida eller på rygg sänks vitsordet med 3 – 5 poäng. Likaså sänks vitsordet med 3-5 poäng ifall hunden sätter sig eller kryper  två gånger sin egen längd. Om hunden sitter under hela momentet, får den högst 5 poäng för sitt utförande. Om hunden gnäller, sänks bedömningen med 1 – 3 poäng och om den skäller blir det en betygssänkning med 2 – 5 poäng. Hunden blir diskvalificerad ifall den inte alls lägger sig, eller om den stiger upp och stå eller om den rör sig från platsen mera än sin dubbla längd eller om den skäller störande under så gott som hela momentet. Om hunden, då tiden är ute, sätter sig eller stiger upp och stå, kan vitsordet bli högst 7 och om den dessutom börjar gå mot sin förare kan bedömningen bli högst 5 poäng. 

Koefficient 3, maximipoäng: 30

3. Linförighet  

Domaren uppmanar ekipaget att röra sig enligt ett visst mönster. Där ingår svängar till höger och till vänster, helomvändningar och att stanna medan man går. Dessutom ingår även springning. Långsam gång ingår däremot inte i detta moment. Då man stannar skall hunden sätta sig i grundposition utan särskilt kommando.  Föraren skall hålla kopplet så pass löst att det inte hindrar hunden från att avvika från önskat läge invid förarens vänstra sida.

Vid bedömningen beaktas helheten. Allt som avviker från det mest ideala utförandet, som t.ex.  gnällande, skällande, hoppande, lek, att hunden släpar efter eller går före eller att den lutar sig mot föraren, sänker vitsordet. Även extra kommandon påverkar poängsättningen negativt.  Förarens otydliga rörelser sänker också vitsordet. Om hunden intar grundpositionerna snett sänks vitsordet med 1 – 3 poäng och om hunden inte alls intar grundpositioner kan den få högst 7 poäng. Hunden diskvalificeras, om föraren kraftigt använder kopplet eller om han/hon håller kopplet spänt.

 Koefficient 2, maximipoäng: 20

4. Fritt följ vid sidan  

Domaren uppmanar ekipaget att röra sig enligt ett visst mönster, innehållande vändningar till höger och till vänster, helomvändningar, och stopp under gång samt språngmoment. Långsam gång ingår inte i detta utförande. Under stoppet skall hunden inta grundposition utan extra kommando.

Vid bedömningen beaktas helheten. Allt avvikande från idealutförandet så som att hunden gnäller, skäller, hoppar, leker, blir efter eller går före eller lutar sig mot föraren, sänker vitsordet. Även extra kommandon beaktas vid poänggivningen. Förarens otydliga rörelser sänker också vitsordet. Om hunden sitter snett vid grundpositionen, sänks betyget med 1 – 3 vitsord och om hunden inte alls intar grundpositionen kan vitsordet högst vara 7. Diskvalificering sker ifall att hunden under största delen av sträckan rör sig på mera än en meters avstånd från önskad plats.

Koefficient 4, maximipoäng: 40

5. Platsläggande


 

 

Momentet inleds med att hunden följer föraren (ca. 10 m.), därefter kommenderar föraren hunden att ligga, samtidigt som han/hon själv fortsätter framåt  utan att stanna(ca.10m.)

 

 

 

Föraren återvänder sedan till hunden och kommenderar den i grundposition.

Eventuellt extra kommando, som skall ges genast, sänker vitsordet med 2 poäng. Om hunden lägger sig långsamt och i fel riktning sänks vitsordet med 1 – 4 poäng. Om hunden rör på sig efter kommandot sänks vitsordet med 1 – 5 poäng. Om hunden sätter sig eller stiger upp och stå innan föraren vänt sig mot den, blir betyget högst 5. Om hunden byter ställning efter att föraren vänt sig mot den, sänks vitsordet med 1 – 3 poäng, eller om den förflyttar sig från platsen eller kommer emot föraren, blir vitsordet högst 5. Momentet underkänns ifall att hunden, inte alls lägger sig eller om den, före föraren vänt sig mot den förflyttar sig från platsen mera än två gånger sin egen längd. Brister i följandet sänker vitsordet med 1 – 2 poäng.

Koefficient 2, maximipoäng: 20

6. Inkallning


Hunden sitter kvar då föraren avlägsnar sig från platsen.......

 

............till en för honom/henne avvisad plats (ca.15 m) och...........

........kallar hunden till sig till grundposition. Hunden skall komma raskt och rakt till föraren. Då man kallar in hunden är det tillåtet att använda dess namn tillsammans med kommandot.

Om hunden stiger upp och stå eller lägger sig innan inkallningskommadet getts, blir vitsordet högst 8. Om föraren måste upprepa inkallningskommandot, är vitsordet högst 8. För tjuvstart avdras 2 – 4 poäng. Om hunden krockar med föraren, sänks vitsordet med 2-3 poäng. Om hunden rör sig långsamt mot föraren efter kommandot avdras 2 – 5 poäng. Diskvalificering sker ifall att hunden inte lyder det andra kommandot eller om hunden rör sig 2 gånger sin egen längd från platsen innan föraren vänt sig mot den. Ifall att föraren avlägsnar sig springande bort ifrån hunden, sänks vitsordet med 2 poäng.

Koefficient 3, maximipoäng: 30

7. Stående


 

Momentet börjar med att hunden följer föraren (ca. 10 m.)

.........varefter föraren uppmanar hunden att bli kvar stående, medan han/hon själv fortsätter ytterligare ca 10 m. framåt.

Föraren återvänder till hunden ........

.........och ber den inta grundposition

Eventuellt extra kommando, som skall ges genast, sänker vitsordet med 2 poäng. Om hunden stannar långsamt och om den blir stående i annan riktning än föraren, sänks vitsordet med 1 – 4 poäng. Om hunden rör på sig efter kommandot, sänks vitsordet med 1 – 5 poäng. Om hunden sätter eller lägger sig innan föraren vänt sig mot den, blir vitsordet högst 5. Om hunden ändrar ställning efter att föraren vänt sig mot den sänks vitsordet med 1 – 3 poäng, eller om den förflyttar sig från platsen eller börjar gå mot föraren, blir vitsordet högst 5. Utförandet underkänns ifall hunden inte alls blir stående, utan genast lägger eller sätter sig, eller om den efter kommandot rör sig mera än sin dubbla längd innan föraren vänt sig mot den. Bristfälligt följande sänker vitsordet med 1 – 2 poäng.

Koefficient 2, maximipoäng: 20

8. Fritt hopp över hinder


 

Föraren uppmanar hunden att hoppa över hindret i riktning bort från föraren.

 

 

och uppmanar hunden att bli stående på hindrets andra sida. Föraren rundar hindret och ställer sig bredvid hunden och befaller den, efter att domaren gett sitt tillstånd, att inta grundposition. Hindret skall ha ungefär samma höjd som hundens mankhöjd.

Betyget påverkas av hur pass raskt hunden lyder givna kommandon, men hundens frontriktning efter hoppet påverkar inte bedömningen. Om hunden sätter sig eller lägger sig  på hindrets andra sida, eller om den rör sig efter "stå" kommandot, är vitsordet högst 8. Om hunden inte följer "stå" kommandot, utan hoppar tillbaka, är vitsordet högst 5. Om hunden vidrör hindret , sänks vitsordet med 2 - 4 poäng. För tjuvstart bestraffas man med  en betygssänkning på 2- 4 poäng.

Koefficient 2, maximipoäng: 20

9 Helhetsintryck


Samverkan mellan hunden och dess förare, såväl under de olika utförandena som mellan dessa beaktas. Också arbetsglädjen och viljan att utföra arbetet samt det rastypiska temperamentet beaktas.

Koefficient 1, maximipoäng: 10

 

Nybörjarklassens pris:
    160–200 poäng I pris
    140– under 160 poäng II pris
    100– under 140 poäng III pris

 

sidbrytning.gif

 

Rallylydnad

 Rallylydnad är en sport där ”teamet” hund och förare, genomför en bana som har designats av en rallydomare. Domaren ber teamet att starta och därefter genomför teamet en bana med övningar utmärkta på skyltar (10-20 övningar beroende på svårighetsgrad).

Utförandet av varje övning illustreras genom bild och text på skyltar. Bedömningen är mer generös än i traditionell lydnad.

Teamet genomför banan i en rask men normal hastighet, med hunden på förarens vänstra sida. Hund och förare skall utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet. I rally krävs inte ett perfekt fotgående men hunden skall befinna sig under förarens kontroll. Teamet genomför banan utan instruktioner från domaren och målet är att genomföra den så korrekt som möjligt från start till mål med ledning av skyltarna.

Föraren får kommunicera obegränsat med hunden genom röst- och/eller teckenkommando. Kommunikationen skall användas för att uppnå bästa möjliga genomförande. Föraren får prata, uppmuntra, klappa i händerna eller använda andra verbala uppmuntrande förstärkningar i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Även otaliga upprepningar av röst eller teckenkommando är tillåtet och påverkar ej bedömningen.

Det är ej tillåtet att ge hunden tillrättavisande, åthutande eller för hunden obehagliga röst-och/eller teckenkommando. Föraren får inte medvetet vidröra hunden.


Rallylydnad har den vanliga familjehunden i åtanke och betoningen ligger på glädje och samarbete. Målsättningen för träningen är att skapa en hund som fungerar väl i hemmiljö tillsammans med familjen likaväl som på offentliga platser eller tillsammans med andra hundar. Teamet strävar efter smidighet och uppmärksamhet med positiv utstrålning.


Tävlingsformen rally bjuder på variation och spänning med inslag av traditionell lydnad, agility och freestyle.

En bana för Rallylydnad skall vara minst 15 x 20 meter, men en yta på 15 x 24 meter rekommenderas. Ett antal skyltar är utplacerade beroende på i vilken klass man tävlar i. På dessa skyltar står det vad man ska göra med hunden, vilket håll man skall svänga mm.

Du kan träna för att tävla men framför allt är detta riktigt kul och ger en enorm kontakt och följsamhet med din hund.

Passar alla!

 

sidbrytning.gif

  Lydnad del 1-5

Rallylydnad